Nhân viên thu mua

Phụ trách công việc thu mua trong Công ty Read More