Trưởng bộ phận nhân sự

Phụ trách hoạch định, xây dựng phát triển nhuồn nhân lực của Công ty. Read More